pomagamykrzysiowi / Status ON
 
   Terapia i rehabiltacja
   Czym jest MPDz ?
   Gdy dziecko jest chore
   Historia Krzysia
   Status ON
   Warto poczytać
   Kontakt
   Do Matek...
   Patronat medialny
   RMW

Napisz do nas:


Tłumacz strony:


Zajrzyj tutaj:

*http://www.centrumelf.pl
*http://www.centrumapf.pl
*http://www.tecza.org/node/23
*http://www.acentrum.pl
*http://www.olinek.com.pl

Prawa autorskie
Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomagamykrzysiowi.zafriko.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów). Powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie bez zgody właściciela serwisu jest prawnie zabronione (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

Status osoby niepełnosprawnej
Opracowane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności
Kiedy rodzi się dziecko z wadą np. serca rodzic/opiekun prawny ma możliwość wystąpienia do Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o orzeczenie niepełnosprawności.
Uzyskanie tego statusu pozwala na ubieganie się o świadczenia pieniężne, dostęp do tańszych lub darmowych szczepionek w poradniach szczepień, ulg w przejazdach środkami komunikacji zbiorowej, ulg podatkowych.
Status dziecka niepełnosprawnego nie ogranicza naszych dzieci w żaden sposób, a może pomóc rodzicom, którzy przynajmniej na początku mogą znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej z względu na konieczność leczenia operacyjnego często poza miejscem zamieszkania i co się z tym wiąże długich pobytów poza domem.
Niestety nie ma ujednoliconych wzorów wniosków na terenie Polski. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie właściwego dla miejsca zamieszkania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Zespoły Orzekające przyjmują wnioski o wydanie:
•   orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
•   orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
•   orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:
•   imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego lub osoby zainteresowanej;
•   datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
•   adres zamieszkania lub pobytu dziecka lub osoby zainteresowanej;
•   nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
•   określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
•   dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej w przypadku wniosku o orzeczenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
•   oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w wniosku.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia:
•   zaświadczenie lekarskie (wystawia lekarz prowadzący dziecko) zawierające opis stanu zdrowia (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku);
•   posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala).
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku osób, które ukończyły 16 rok życia:
•   zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku) zawierające opis stanu zdrowia , opis choroby zasadniczej oraz chorób współistniejących;
•   aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające istnienie choroby;
•   inne dokumenty mogąc mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień:
•   orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
•   posiadaną dokumentację medyczną
•   inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie prawa do ulg i uprawnień.
Uwaga!
Jeżeli przedłożona dokumentacja (we wszystkich trzech przypadkach) jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym czasie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Legitymacja dziecka/osoby niepełnosprawnej
Orzeczenie jest podstawą do wydania legitymacji, która upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień (np. ulgi na przewozy środkami transportu publicznego) na podstawie odrębnych przepisów.
Jest ona potwierdzeniem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
Organem uprawnionym do wydawania legitymacji jest starosta. Wniosek o wydanie legitymacji składa osoba zainteresowana we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Gotowe druki są do pobrania w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


 Stopnie niepełnosprawności
Ustawa z dnia 27.08.1997r. wprowadziła trzy nowe nazwy dla oznaczania stopnia niepełnosprawności:
•   znaczny - zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy tylko w warunkach chronionych i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
•   umiarkowany - zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
•   lekki - zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodujące w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i/lub fizyczną , lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Ustawa definiuje "niezdolność do samodzielnej egzystencji" jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikacje i komunikowanie się.


Wydanie orzeczenia i metody odwołania się od uzyskanej decyzji Orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powinno zawierać:
•   ustalony przez zespół stopień niepełnosprawności lub ustaloną niepełnosprawność - w przypadku osób poniżej 16 roku życia;
•   wskazania dotyczące w szczególności: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia (w tym specjalistycznego), zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
•   Określenia okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie (niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia);
•   Pouczenie o przysługującym odwołaniu od orzeczenia.
Odwołanie od orzeczenia
Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
Wnosi się je w formie pisemnego wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem organu, który je wydał.
Od orzeczenia wojewódzkiego przysługuje prawo odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Postępowanie w tych sprawach odwoławczych jest wolne od opłat i kosztów sądowych.
Uwaga!
Adresy Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności są dostępne na stronie internetowej www.mps.gov.pl

 

Ulgi dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne nie zawsze wiedzą, że przysługuje im szereg ulg. Choć nie rekompensują one braku zdrowia, z pewnością ułatwiają życie.


1. Jeśli taka osoba, legitymująca się znacznym stopniem niepełnosprawności,  jest wożona przez kogoś z bliskich samochodem, może sobie wyrobić tzw. kartę parkingową. Wydaje ją starosta, kosztuje 25 zł. Dzięki niej można nie tylko parkować na tzw. kopertach, ale nawet obejść niektóre przepisy ruchu drogowego, jak np. zakazy wjazdu dla różnego typu pojazdów czy zakazy postoju.

2. Na kolei przysługuje 49 - procentowa zniżka na pociągi osobowe PKP (w drugiej klasie) oraz 37 -procentowa w pociągach pospiesznych i Interciti.

3. Takie same zniżki - odpowiednio ma ona w autobusach zwykłych i pośpiesznych PKS. Opiekun tej osoby korzysta ze zniżki 95%.

4. Również TPSA daje takiej osobie ulgi, przy korzystaniu z niektórych taryf.

5. Poczta polska zapewnia bezpłatne doręczanie paczek, listów, przekazów pieniężnych (aby uzyskać taką usługę, należy się zgłosić na pocztę, w miejscu zamieszkania).
 
 
Źródło:
http://www.podaruj-zycie.eu.org
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: www.sercedziecka.org.pl

   
Copyright ©2018 by pomagamykrzysiowi
Kreator Stron www